หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 410 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 307 คน 75.06%
 
ดี 31 คน 7.58%
 
ปานกลาง 16 คน 3.91%
 
พอใช้ 12 คน 2.93%
 
ควรปรับปรุง 43 คน 10.51%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
409 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
07/08/2563 18:22:53
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.